Město Skuteč

oficiální stránky

Město Skuteč - oficiální stránky

Výstavy: Ležáky – odkrytá minulost, Josefina Napravilová

25. 4. – 4. 6. 2017

Výstava „Ležáky – odkrytá minulost“ prezentuje výsledky archeologického průzkumu na pietním území. Výstava o Josefině Napravilové přibližuje život výjimečné ženy, která po válce našla a do osvobozené republiky vrátila na čtyřicet českých a slovenských dětí. Vernisáž zahájí PhDr. Jan Frolík z Archeologického ústavu AV ČR v úterý 25. 4. v 18 hodin přednáškou o vykopávkách v areálu NKP Ležáky.

Vstupné: zdarma

Výstava: Obrazy z dědictví

28.3. – 21. 5. 2017

Po několika letech můžete znovu shlédnout výběr z obrazárny bratrů Zvěřinových. Výstava je připomenutím 140 let od narození Jana Zvěřiny, který celou sbírku svému městu odkázal. Představena bude ve dvou fázích. Od 28. 3. do 23. 4. budou k vidění krajiny. Od 24. 4. do 21. 5. soubor ostatních žánrů, se kterými nás seznámí formou komentované prohlídky Mgr. Vít Bouček.

Vernisáž 28. 3. od 18 hodin zahájí PhDr. Hana Řeháková, ředitelka VČG v Pardubicích. Vystoupí žáci ZUŠ Vítězslava Nováka, Skuteč.

Vstupné: 20 Kč / 10 Kč

VI. Řemeslná sobota

remeslnasobota201620. 8. 2016

I letos ožije muzeum tradičními řemesly. Od 9 do 17 hodin uvidí návštěvníci v pilné práci ševce, který bude šít botičky nejen za verpánkem, ale i na šlapacím stroji. Venkovní imitací kamenolomu se rozezní rachot pneumatické dlabačky a také tzv. beranové štípačky – stroje, který láme žulové bloky, jako perník. Expozicí může návštěvník procházet dle svého gusta, nebo může využít komentovaných prohlídek, při kterých budou spouštěny různé další provozuschopné exponáty jako např. vozík na svážné koleji, lanovka na vytahování kamene, jeřáb s vrátkem, rameno na leštění kamene, třídička štěrku atd. Důležitým provozem každého lomu je kovárna. Ukázky zpracování železa rozžhaveného ve výhni bude provádět zkušený kovář. A použije k tomu nejen kovadlinu, ale i nový exponát mohutný řemenem poháněný buchar Ajax 3.

Pokračovat

Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Případné platby můžete poukázat
6. IČO
7. DIČ
8. Rozpočet a závěrečný účet v tomto a předchozím roce
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. čestné prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb

1. Oficiální název

město Skuteč

2. Důvod a způsob založení

Město je zřízeno ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č. 128/00 Sb.

3. Organizační struktura k 1.10.2015

Starosta města: Pavel Bezděk
Místostarosta města: Ing. Roman Hřebík
Tajemník městského úřadu: Mgr. Milan Novák
Sociální pracovník: Marie Kubátová
Správní odbor: Ing. Jana Burešová
Matrika, evidence obyvatel, rybářské lístky: Petra Šlemrová
Asistentka, přestupky: Helena Vamberská
EU, veřejné soutěže, prezentace
města:
Bc. Leoš Pospíšil
Ekonomický odbor: Zdeňka Hrubešová
Božena Sodomková
Bc. Jana Štěpánková
Ing. Eva Bártová
Odbor stavební úřad, majetek
a investice:
Ing.Iveta Kopřivová
Oddělení stavební úřad Aleš Tvaroha, DiS
Oddělení majetek a investice Pavel Steiner
Marcela Peterková
Bc. Michaela Kašparová0
Luboš Kropáček
Technická skupina: Miroslav Halamka
Milan Jadrný
Josef Novotný
Luboš Mundil
Pavel Kozderka
Josef Šuma
Martin Zástěra
Odbor kultura a školství: Lenka Frídlová
Matěj Zelinka
Kulturní klub Skuteč Josef Stolařík
Karin Stolaříková
Městské muzeum  Skuteč Libor Aksler – ředitel
Ing. Lada Bakrlíková
Ivana Danielková
Městská knihovna Skuteč: Eliška Pečenková -ředitelka
Dagmar Kusá
Mgr. Věra Kuncová
Marie Burešová
Městská policie Skuteč: por. PhDr. Jiří Stuna
prap. Tomáš Brokl
prap. Josef Vancl
pprap. Radek Sapieta
nstržm. Miroslav Štorek

4. Kontaktní spojení

Adresa město Skuteč
Městský úřad Skuteč
Palackého náměstí 133
539 73 Skuteč
Telefon: 469 326 403
E-mail: mesto@skutec.cz
E -mail pro elektronický podpis: skutec@e-podatelna.cz
Datová schránka: khzbbha

Grafické schéma úřadu od 01.09.2015 (pdf)

5. Případné platby můžete poukázat

19 – předčíslí účtu
5029531 – číslo účtu
0100 – kód banky
Komerční banka a.s.

6. IČO

00270903

7. DIČ

CZ00270903

8. Rozpočet a závěrečný účet

9. Žádosti o informace

Dne 1.ledna 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:

 • městě Skuteč jako právnické osobě
 • organizační struktuře MěÚ Skuteč, včetně jeho orgánů
 • místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím
 • postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněné zákonnými předpisy, včetně výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o činnosti města a MěÚ Skuteč v oblasti poskytování informací

Mezi informace, které nelze poskytnout patří:

 • utajované skutečnosti (§7)
 • skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§8)
 • obchodní tajemství (§9)
 • skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10)
 • a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky atd.

Náklady spojené s poskytováním informací je zpoplatněno dle Sazebníku úhrad za poskytování informací, který schválila rada města na svém zasedání dne 11.2.2002.

Žádosti o poskytnutí informace přijímá podatelna MěÚ Skuteč a vyřizuje odbor MěÚ příslušný podle úseku samosprávy nebo státní správy, ke kterému je informace požadována, podle organizační struktury MěÚ a v ostatních případech tajemnice, popř. odbor určený tajemník. Odbor, který přijal žádost o poskytnutí informace a není příslušný k jejímu vyřízení, postoupí žádost neprodleně odboru příslušnému k vyřízení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§14 odst.3 písm b).

Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena městu nebo MěÚ Skuteč, nebo není zřejmá identifikace žadatele u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení (např. elektronickou poštou), se odloží (§14 odst.2).

10. Příjem žádostí a dalších podání

město Skuteč

Městský úřad Skuteč

Palackého nám. 133

539 73 Skuteč

Dále elektronickou poštou na adresu: mesto@skutec.cz

a el. korespondence opatřená elektronickým podpisem na adresu skutec@e-podatelna.cz a datovou schránkou: khzbbha

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu Skuteč lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě podepsané elektronicky ověřeným podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 • poštou na adresu: Městský úřad Skuteč, Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč
 • osobně na podatelně případně na jednotlivých odborech MěÚ

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

Formuláře ekonomický odbor

 • Žádost o poskytnutí dotace (pdf) (xls)
 • Žádost o vrácení přeplatku – komunální odpad (pdf) (doc)
 • Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů (pdf) (doc)
 • Přihláška k místnímu poplatku ze psů (pdf) (doc)
 • Odhláška psa (pdf) (doc)
 • Čestné prohlášení – pobyt v zahraničí (pdf) (doc)

Formuláře přestupková komise

 • Návrh na projednání přestupku (doc)
 • Návrh na projednání přestupku spáchaného mezi osobami blízkými (doc)
 • Návrh na projednání přestupku – urážka na cti (doc)

Formuláře odbor investice a správa majetku

 • Žádost o nájem bytu na dobu neurčitou(pdf)
 • Žádost o nájem bytu(pdf)
 • Žádost o nájem pozemku(pdf)
 • Žádost o prodej pozemku(pdf)

Formuláře stavební úřad
Oddělení stavební úřad

 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (k § 190 odst. 5 zákona) (pdf) (doc)
 • Ohlášení odstranění stavby, teréních úprav, nebo zařízení (k § 128 zákona) 526_P7 (pdf)
 • Ohlášení stavby (k § 104 odst. 2 písm. a) až d) 526_P1 (pdf)
 • Oznámení o užívání stavby (k § 120zákona) 526_P4 (pdf)
 • Žádost o územní souhlas (k § 96 zákona) 503_P9 (pdf)
 • Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (k § 117 zákona) 526_P3 (pdf)
 • Oznámení změny užívání stavby (k § 127 zákona) 526_P6 (pdf)
 • Prohlášení-výkon funkce stavbyvedoucího (pdf) (doc)
 • Souhlas s dělením pozemku dle geometrického plánu (pdf) (doc)
 • Zjednodušená dokumentace (pasport) stavby (doc)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území § 86 + § 80 503_P5 (pdf)
 • Žádost o stavební povolení (k § 110 odst. 1 a 2 zákona) 526_P2 (pdf)
 • Žádost o vydání souhlasu nebo vyjadreni (§ 15. odst. 2 zákona) (pdf)(doc)
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (k § 122 zákona) 526_P5 (pdf)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (k § 86 + § 82 zákona) 503_P7 (pdf)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (k § 86 + § 83 zákona) 503_P8 (pdf)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo o změně stavby (k §§ 86, 79 a 81 zákona) 503_P3 (pdf)
 • Žádost o územně plánovací informaci ( k § 21 odst. 1 písm.a),b),c) zákona) 503_P1 (pdf) (doc)
 • Žádost o vydámí rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (pdf)
 • Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (pdf)
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf)

Oddělení dopravy

 • Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavirky (doc)
 • Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby (doc)
 • Žadost o zřízení vyhrazeného parkování (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace – havárie inženýrské sítě (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro pořádáni akce umístění lešení, věci nebo materialu (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro stavební práce (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro umístění reklamního zařizení (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro překop nebo protlak (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro uložení inzenyrské sítě (doc)
 • žádost o zvláštní užívání pro vozidla bez TK (doc)

Oddělení životního prostředí

 • Kácení dřevin rostoucích mimo les (doc)
 • Zásah do VKP nebo památného stromu (doc)

Formuláře Správní odbor – matrika, evidence obyvatel

 • Plná moc (doc)
 • Žádost změna jména a příjmení (pdf)
 • Žádost změna jména a příjmení – nezletilý (pdf)
 • Návrh na zrušení trvalého pobytu (pdf)
 • Dotazník k uzavření manželství (pdf)

Formuláře hrobová místa

 • Žádost o zrušení hrobového místa (pdf) (doc)
 • Souhlas s úpravami hrobového místa (pdf) (doc)
 • Přenechání hrobového místa (pdf) (doc)
 • Oznámení o uložení do hrobu (pdf) (doc)
 • Hřbitov – pokyny (pdf)

Formuláře různé

 • Čestné prohlášení (pdf)

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy

(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

14. Nejdůležitější předpisy

DOPRAVA

Pozemní komunikace

 • Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Silniční doprava

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

TELEKOMUNIKACE

 • Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

ENERGETIKA

 • Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

FINANCE

Ceny

 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti en, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Daně

 • Zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 303/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu fyzických osob a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních a finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Devizy

 • Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon

Poplatky

 • Správní poplatky
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatky

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné sbírky

 • Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loterii a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších přepisů.

KATASTR NEMOVITOSTÍ

 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších přepisů.
 • Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

PAMÁTKY

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 • Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znějí pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 • Sociální zabezpečení
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 114/1998 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Pojistné

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Rodina

 • Zákon č. 94/1963 Sb.m o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Pěstounská péče

 • Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Důchody

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nemocenské dávky

 • Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální podpora

 • Zákon č. 132/1997 Sb., o sociální příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Životní minimum

 • Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální potřebnost

 • Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

STAVEBNÍ ČINNOST

 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VNITŘNÍ SPRÁVA

Správní odbor – matrika, evidence obyvatel
(narození, manželství, úmrtí)

 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů
  Úplné znění v zákonu č. 380/2008 Sb. vyplývající ze změn
 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů
  Úplné znění v zákonu č. 210/1998 Sb.vyplývající ze změn

Evidence obyvatel

 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel ve znění pozdějších předpisů
  Úplné znění zákonu č. 258/2010 Sb. vyplývající ze změn

Ověřování opisů atd.

 • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie a o ověřování pravosti podpisu

Archivnictví

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Přestupky

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Shromažďování občanů

 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Petice

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Požární ochrana

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Policie

 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Obrana

 • Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech (branný zákon).

Státní symboly

 • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Obce

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místní referendum

 • Zákon č. 298/1992 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů.

Stížnosti

 • Vyhláška č. 150/1958 Sb., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Správní řízení

 • Zákon č. 500/04 Sb., o správním řízení (správní řád).

Odpovědnost za škodu

 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

 • Základní a střední školy
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů.

Školská zařízení

 • Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

ZAMĚSTNANOST, BEZPEČNOST PRÁCE

Zaměstnanost

 • Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost práce

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o utváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Fond

 • Zákon č. 77/1969 Sb., o státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • Zákon č. 213/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí

 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (ŽP), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA).
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Ochrana rostlin

 • Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.

Veterinární péče

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana přírody

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.
 • Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Odpady

 • Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Ovzduší

 • Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.

Vody

 • Zákon č. 138/197 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Lesy

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Myslivost

 • Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářství

 • Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

PŘEHLED PŘEDPISŮ, STANOVUJÍCÍCH PRÁVO OBČANŮ ŽÁDAT INFORMACE

Zejména:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
 • Zákon č. 500/2004 sb., o správním řízení.

Další předpisy:

 • Dalšími předpisy jsou obecně závazné vyhlášky a nařízení Města Skuteč.

Místem, kde se lze seznámit se všemi předpisy je sekretariát Městského úřadu Skuteč.

Plné znění zákonů najdete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Ve smyslu ustanovení §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění se pro účely hrazení nákladů podle ust. § 17 citovaného zákona, uplatňují na MěÚ Skuteč s účinností od 12.2.2002 následující sazby:

 • A) mzdové náklady – 30,- Kč za každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace
 • B) materiálové náklady za pořízení fotokopie

černobílá formát A4 jedna strana 2,00 Kč
černobílá formát A4 dvě strany 3,00 Kč
černobílá formát A3 jedna strana 3,50 Kč
černobílá formát A3 dvě strany 4,00 Kč

 • C) Poštovné dle platných
 • D) Žadatel zaplatí úhradu za informaci při jejím podání buď v pokladně MěÚ v hotovosti, dobírkou nebo na účet MěÚ
  č. 19-5029-531/0100 u KB a.s. Chrudim.

Tento sazebník je schválen radou Města Skuteč ze dne 11.2.2002.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva MěÚ ve Skutči za rok 2016
Výroční zpráva MěÚ ve Skutči za rok 2015

Výroční zpráva MěÚ ve Skutči za rok 2014
Výroční zpráva MěÚ ve Skutči za rok 2012
Výroční zpráva MěÚ ve Skutči za rok 2011

Zveřejněné informace rok 2017

17. čestné prohlášení podle zákona č. 159/2006 Sb

Přístup do registru Vám zprostředkuje Evidenční orgán, Mgr. Milan Novák, e-mail: milan.novak@skutec.cz

Přednáška: Osud jménem Ležáky

lezaky24.6. 2016 – 18 hodin

74. výročí vypálení Ležáků si připomeneme společně s Jarmilou Doležalovou ml. a Jarmilou Doležalovou st., roz. Šťulíkovou, které nám představí publikaci „Osud jménem Ležáky“ a také nové poznatky o ležácké tragédii. Součástí přednášky bude též autorské čtení z nové publikace a její autogramiáda. Zájemci si budou moci knihu zakoupit za 540 Kč.

Vstupné zdarma

V. Řemeslná sobota

Řemeslná_sobota_Skuteč15. 8. 2015 od 9 do 17 hodin

I letos ožije muzeum tradičními řemesly. Při práci uvidíte zručné řemeslníky – kameníky, kteří budou lámat žulu za pomocí dlabačky, štípat dlažební kostky a leštit žulovou desku, kováře, pod jehož kladivem vzniknou tradiční nástroje potřebné pro tvrdou práci v lomu, a ševce předvádějícího ruční i strojní šití obuvi.

Pro děti budou připraveny různé zábavné hry, např. sestavování botasek, netradiční způsoby jejich šněrování, malování přírodních kamenů či poznávání minerálů po hmatu. Nebude chybět ani loutkové divadlo s dílničkou. Oblíbenou pohádku „Princezna na hrášku“ vám představí Jan Hrubec z Dřevěného divadla.

Pokračovat