Navigace

Obsah

Formuláře

 

Formuláře ekonomický odbor

 • Žádost o poskytnutí dotace (xml)
 • Žádost o vrácení přeplatku – komunální odpad (pdf) (doc)
 • Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů (pdf) (doc)
 • Přihláška k místnímu poplatku ze psů (pdf) (doc)
 • Odhláška psa (pdf) (doc)
 • Čestné prohlášení – pobyt v zahraničí (pdf) (doc)

 

Formuláře přestupková komise

 • Návrh na projednání přestupku (doc)
 • Návrh na projednání přestupku spáchaného mezi osobami blízkými (doc)
 • Návrh na projednání přestupku – urážka na cti (doc)

 

Formuláře odbor investice a správa majetku

 • Žádost o nájem bytu na dobu neurčitou (pdf)
 • Žádost o nájem bytu (pdf)
 • Žádost o nájem pozemku (docx)
 • Žádost o prodej pozemku (docx)
 • Žádost o prodloužení nájemního poměru (docx)
 • Žádost o prodloužení nájmu NP (docx)
 • Žádost směna pozemků (docx)

 

Formuláře stavební úřad

Oddělení stavební úřad

 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (k § 190 odst. 5 zákona) (pdf) (doc)
 • Ohlášení odstranění stavby, teréních úprav, nebo zařízení (k § 128 zákona) 526_P7 (pdf)
 • Ohlášení stavby (k § 104 odst. 2 písm. a) až d) 526_P1 (pdf)
 • Oznámení o užívání stavby (k § 120zákona) 526_P4 (pdf)
 • Žádost o územní souhlas (k § 96 zákona) 503_P9 (pdf)
 • Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (k § 117 zákona) 526_P3 (pdf)
 • Oznámení změny užívání stavby (k § 127 zákona) 526_P6 (pdf)
 • Prohlášení-výkon funkce stavbyvedoucího (pdf) (doc)
 • Souhlas s dělením pozemku dle geometrického plánu (pdf) (doc)
 • Zjednodušená dokumentace (pasport) stavby (doc)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území § 86 + § 80 503_P5 (pdf)
 • Žádost o stavební povolení (k § 110 odst. 1 a 2 zákona) 526_P2 (pdf)
 • Žádost o vydání souhlasu nebo vyjadreni (§ 15. odst. 2 zákona) (pdf) (doc)
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (k § 122 zákona) 526_P5 (pdf)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (k § 86 + § 82 zákona) 503_P7 (pdf)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (k § 86 + § 83 zákona) 503_P8 (pdf)
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo o změně stavby (k §§ 86, 79 a 81 zákona) 503_P3 (pdf)
 • Žádost o územně plánovací informaci ( k § 21 odst. 1 písm.a),b),c) zákona) 503_P1 (pdf) (doc)
 • Žádost o vydámí rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území (pdf)
 • Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (pdf)
 • Žádost o povolení předčasného užívání stavby (pdf)

 

Oddělení dopravy

 • Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavirky (doc)
 • Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace – havárie inženýrské sítě (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro pořádáni akce umístění lešení, věci nebo materialu (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro stavební práce (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro umístění reklamního zařizení (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro překop nebo protlak (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro uložení inzenyrské sítě (doc)
 • Žádost o zvláštní užívání pro vozidla bez TK (doc)
 • Žádost o povolení sjezdu (doc)


Oddělení životního prostředí

 • Kácení dřevin rostoucích mimo les (doc)
 • Zásah do VKP nebo památného stromu (doc)


Formuláře Správní odbor – matrika, evidence obyvatel

 • Plná moc (doc)
 • Žádost změna jména a příjmení (pdf)
 • Žádost změna jména a příjmení – nezletilý (pdf)
 • Návrh na zrušení trvalého pobytu (pdf)
 • Dotazník k uzavření manželství (pdf)


Formuláře hrobová místa


Formuláře různé