Navigace

Obsah

Formuláře

 

Formuláře ekonomický odbor

 • Žádost o poskytnutí dotace (pdf) (xlsx)
 • Žádost o poskytnutí daru (pdf) (xlsx)
 • Vyúčtování poskytnuté dotace (pdf) (doc)
 • Žádost o vrácení přeplatku – komunální odpad (pdf) (doc)
 • Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů (pdf) (doc)
 • Přihláška k místnímu poplatku ze psů (pdf) (doc)
 • Odhláška psa (pdf) (doc)
 • Čestné prohlášení – pobyt v zahraničí (pdf) (doc)

 

Formuláře odbor investice a správa majetku

 

 • Žádost o nájem bytu (pdf)
 • Žádost o nájem pozemku (doc)
 • Žádost o nájem nebytových prostor (doc)
 • Žádost o prodej pozemku (doc)
 • Žádost o prodloužení nájemního poměru (doc)
 • Žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor (doc)
 • Žádost o směnu pozemků (doc)

 

Formuláře stavební úřad

Oddělení stavební úřad
 • 1-Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (docx)
 • 2-Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území (docx)
 • 3-Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu uživání stavby na území (docx)
 • 4-Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku (docx)
 • 5-Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (docx)
 • 6-Žádost o vydání společného UR a SP (docx)
 • 7-Oznámení záměru (docx)
 • 8-Ohlášeni stavby (docx)
 • 9-Žádost o stavební povolení (docx)
 • 10-Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (docx)
 • 12-Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (docx)
 • 13-Žádost o povolení předčasného užívání stavby (docx)
 • 14-Oznámení změny v užívání stavby (docx)
 • 15-Ohlášení odstranění (docx)
 • 16-Společné oznamení záměru (docx)
 • 18-Žádost o změnu stavby před jejím dokončenim (doc)
 • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí k § 190 odst. 5 zákona (doc)
 • Ohlášení dokončení stavby (pdf)
 • Souhlas s dělením pozemku dle geometrického-plánu (doc)
 • Žádost o ověřeni pasportu stavby (doc)
 • Žádost o povolení výjimky (doc)

 

Oddělení dopravy
 • Žádost o povolení úplné nebo částečné uzavirky (doc)
 • Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace – havárie inženýrské sítě (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro pořádáni akce umístění lešení, věci nebo materialu (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro stavební práce (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace či veřejného prostranství pro umístění reklamního zařizení (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro překop nebo protlak (doc)
 • Žádost o zvláštni užíváni účelové nebo místní komunikace pro uložení inzenyrské sítě (doc)
 • Žádost o zvláštní užívání pro vozidla bez TK (doc)
 • Žádost o povolení sjezdu (doc)

Oddělení životního prostředí
 • Kácení dřevin rostoucích mimo les (doc)
 • Zásah do VKP nebo památného stromu (doc)


Formuláře Správní odbor – matrika, evidence obyvatel

 • Plná moc (doc)
 • Žádost změna jména a příjmení (pdf)
 • Žádost změna jména a příjmení – nezletilý (pdf)
 • Návrh na zrušení trvalého pobytu (pdf)
 • Dotazník k uzavření manželství (pdf)


Formuláře hrobová místa


Formuláře různé