Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

MAS SKCH, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

 

Aktuálně z MAS

 
Jaký byl rok 2023 z pohledu naší MAS ?

Nové dotační období 2021-2027 se vyznačuje rychlým tempem realizace naplánovaných aktivit. Spolek má schválený 4 programový rámec – SZP a připravuje výzvu zaměřenou na občanskou vybavenost obcí.

V rámci IROP MAS vyhlásila 2 další výzvy pro MŠ a ZŠ a pro hasiče – především na dopravní automobily a na stavbu mateřské školy, ale máme projekt i na venkovní učebnu a rozvoj malotřídky díky prostředkům původně plánovaným na školní družinu, kterou se nakonec podaří realizovat jinou cestou.

1.výzva z OP Technologie a konkurenceschopnost (OP TAK), určená malým a středním podnikům s minimálně dvouletou historií má své první 3 záměry, a protože úplně nevyčerpala všechny dostupné prostředky, připravujeme co nejdříve výzvu další.  Podpora činí 50% v režimu de minimis a výše podpory je od 125 tis. Kč do 1,5 mil. Kč.

Realizaci klíčového projektu MAS v OP Zaměstnanost plus Podpora začleňování v území MAS SKCH obohatilo 6 venkovských komunitních táborů (tj. na podporu rodin a posilování rodinných vazeb),  ale také se podařilo najít řešení pro dalších 42 osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova a mají tak ztížený přístup k podpůrné intervenci v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb, protože v území aktivně působí asistentka prevence sociálního vyloučení, která se věnuje terénní formě poradenství a zprostředkování odborných služeb.

Pomáhá také činnost komunitních pracovníků ve čtyřech komunitních centrech – Vrbatův Kostelec, Hroubovice, Rosice, Štěpánov).

Naším velkým zájmem je občanům, firmám i obcím pomáhat aktuálními potřebami-nyní s energetickými úsporami. Proto realizujeme rozmanité formy poradenství – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT, mobilní energetické středisko (M-EKIS) a už 4 nově proškolení energetičtí koordinátoři všem zájemcům bez rozdílu poradí vhodnou dotaci, zpracují odborný posudek, pomohou s vyplněním žádosti o dotaci, pomohou získat elektronickou identitu občana a nově poradí i se zakládáním energetických společenství a souvisejícími činnostmi. Více informací k těmto poradenským službám najdete na našem webu v sekci PROJEKTY MAS NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT a ENERGETIKA a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - M-EKIS A EnkoMAS. Zajišťujeme i službu Návrh energetických opatření NEO. Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“), který zpracuje pouze schválený poradce EKIS (M-EKIS). NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí splňovat náležitosti určené metodickým pokynem.

V rámci péče o životní prostředí jsme pro vás opět připravili Místní dny pro klima a energie, tentokrát ve Skutči. Dozvědět jste se mohli opravdu ojedinělé výstupy z měření na našem území díky úzké spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zazněly inspirativní zkušenosti z realizace SECAP-Akčního plánu pro klima a energie u našich sousedů a také informace, jaké související služby chystáme pro naše území. Samozřejmostí již byly informace k energetickým službám MAS, zkušenosti z energetického managementu z pohledu Pardubického kraje, komentované výsledky BEI Analýzy od společnosti Enviros,návrh optimalizace krajinné struktury a funkčních prvků pro zlepšení vodního režimu a zmírnění dopadů klimatických změn v povodí a další. Podrobnější informace najdete na našem webu v sekci ADAPTACE. Také pokračuje sběr zemědělských a podnikatelských záměrů do dalších výzev MAS a stále hledáme zajímavé lokální producenty, abychom je mohli zapojit do našich společných aktivit.

Propagace úspěšných projektů je k dispozici na webu pod heslem Úspěšné projekty z území, v občasnících do zpravodajů, na webech spolku i členských obcí a na Facebooku.

V rámci posilování kvality vzdělávání jsme zprostředkovali těsně před koncem roku pro ředitele a zřizovatele škol v území MAS setkání se zástupci Středního článku ve vzdělávání (MŠMT). Koncept středního článku je zakotvený ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a jeho hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol. Přítomní si tedy mohli udělat konkrétnější představu, s jakými situacemi se mohou na střední článek obracet. Kancelář také nadále zajišťuje projekty tzv. Šablon ( sedmým rokem ), rozvíjí  krajskou spolupráci ve vzdělávání a servis informací pro realizátory místních akčních plánů v Pardubickém kraji (IPo MAP),  zajišťuje díky podpoře města Luže provoz webových stránek ke vzdělávání www.map2030.cz. Naši zaměstnanci se aktivně podílí na činnosti pracovních skupin v rámci NS MAS CR, v PS Vzdělávání organizujeme sdílení informací pro celý kraj, aktivní jsme v PS sociální, PS Chytrý venkov, PS Enviro a podílíme se na aktivitách krajského sdružení MAS. Zároveň se všichni zaměstnanci průběžně vzdělávají.

Sledujte naše aktivity na www.masskch.cz nebo www.facebook.com/masskch

Kancelář MAS SKCH

nahoru