Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

MAS SKCH, z.s.

V severovýchodní části okresu Chrudim, na území ohraničeném čtyřmi městy – Skuteč, Chrast, Luže a Hrochův Týnec – vznikla organizace, jejímiž členy jsou nejenom obce, ale také podnikatelé a neziskové subjekty.

Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. je občanským sdružením se sídlem v Luži, které vzniklo v lednu 2013. Po registraci sdružení na Ministerstvu vnitra, proběhla 17.1.2013 za účasti všech jednatřiceti zakládajících členů ustavující valná hromada, na které byli zvoleni členové jednotlivých orgánů. Předsedou sdružení byl zvolen starosta Skutče. Do územní působnosti MAS spadá 21 obcí, ve kterých žije 21 247 obyvatel (k 1.1.2012). Již v únoru došlo k prvnímu rozšíření MAS a to o dalších 15 členů z řad neziskových organizací, podnikatelských subjektů a fyzických osob.

Místní akční skupina vznikla za účelem všestranné podpory rozvoje regionu činnostmi, které budou realizovány ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které působí v tomto území. Na realizaci těchto činností se bude MAS ucházet o dotace z evropských fondů či národních a krajských dotačních titulů.

 

Aktuálně z MAS

 
Nové výzvy MAS, energetické poradenství a péče o životní prostředí

Poslední 7. výzvou v Programu rozvoje venkova jsme se rozloučili s obdobím 2014-2020 a hned jsme naskočili třemi výzvami v IROP (zaměřenou na školy a hasiče) a dále 1. výzvou v OP TAK (Technologie a konkurenceschopnost) do období nového. Už z toho je patrný charakteristický znak tohoto roku – rychlé tempo realizace naplánovaných aktivit.

Aktuálně připravujeme první výzvu ze SZP (Společná zemědělská politika) na podporu občanské vybavenosti obcí, pro zemědělce i pro nezemědělské podnikání, probíhají konzultace projektových záměrů - SBĚR ZÁMĚRŮ, abychom dobře nastavili soulad se strategií MAS, což znamená, že upřesňujeme, zda a jak připravovaný záměr přispěje k plnění místních potřeb, jestli se jedná o způsob inovace a jaká je jeho přidaná hodnota. Zároveň žadatele seznamujeme s dalšími kritérii hodnocení, podle kterých na MAS probíhá proces hodnocení a výběru projektů. Jedná se např. o zvýhodnění žadatelů z malých obcí, body za příspěvek k péči o klima nebo za první žádost žadatele, využití stávající stavby, podporu mikropodniků atd. Výzva se z důvodu technických komplikací na Portálu farmáře posouvá na začátek dubna.

Intenzivně pokračujeme v realizaci klíčového projektu MAS v OP Zaměstnanost plus Podpora začleňování v území MAS SKCH, což umožnilo podpořit 6 venkovských komunitních táborů (tj. podpora rodin a posilování rodinných vazeb), asistentce prevence sociálního vyloučení se podařilo ve spolupráci s partnery najít  řešení pro 17 osob v tíživé životní situaci, které žijí v prostředí venkova a mají tak ztížený přístup k podpůrné intervenci v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb a během března proběhlo další kolo výběru žadatelů o organizaci těchto táborů. Pokračuje také činnost komunitních pracovníků ve 4 komunitních centrech – Vrbatův Kostelec, Hroubovice, Rosice, Štěpánov), samozřejmě činnost asistenta prevence sociálního vyloučení, který se věnuje terénní formě poradenství a zprostředkování odborných služeb a dále realizace zaměstnanostního programu v oblasti komunitně prospěšného zaměstnávání, kde již máme 4 nová pracovní místa ve výši 3 úvazků a získali jsme pracovníky, kteří znají region a mají k němu blízký vztah.

Pokračují všechny poradenské činnosti občanům, firmám i obcím v rámci Nové zelené úsporám light, služby mobilního energetického střediska M-EKIS i činnost energetických koordinátorů EnkoMAS. Zájem stále převyšuje časové možnosti poradců, proto tým odborníků trvale rozšiřujeme, abychom co nejvíce zkrátili čekací lhůty.

Naplno běží také realizace SECAP (Akční plán pro klima a energie) a spolupráce s ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) v rámci prací na Adaptační strategii pro MAS SKCH, které umožnila podpora Pardubického kraje. Připravují se řešení pro zvýšení retenčních schopností krajiny a sběr dat ke stavu půdy a lesů.

Sledujte naše aktivity na www.masskch.cz nebo www.facebook.com/masskch

Kancelář MAS SKCH

nahoru