Menu

sekretariát MÚ:  ​​469 326 403

Město Skuteč

Volby do Evropského parlamentu (7. a 8. června 2024)

Volby do Evropského parlamentu (7. a 8. června 2024)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 08. června 2024 od 08:00 do 14:00 hodin.

Jsou upraveny zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 409/2003 Sb.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

Překážkami ve výkonu volebního práva, do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to buď osobně, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím vlastní datové schránky.

Žádost o voličský průkaz v listinné nebo elektronické podobě je možné podat
na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 31.05.2024.

Osobní podání žádosti o voličský průkaz je možné podat na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 05.06.2024.

Upozorňujeme voliče, že v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát, neboť tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem.

Voličské průkazy na Městském úřadě ve Skutči vydává správní odbor – matrika
a evidence obyvatel, paní Petra Šlemrová, tel.: 469 326 405.

Přehled volebních okrsků ve Skutči:

Volební okrsek č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Boženy Němcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová,
Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná, Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná, Zahradní.

Volební okrsek č. 2
je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám. 150,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Československé armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova, Máchova, Nádražní, Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, Vilibalda Svobody, Vítězslava Nováka, Zvěřinova, Žulová.

Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves, Přibylov, Smila Flašky, Smetanova, Školní.

Volební okrsek č. 4
je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče trvale přihlášené v ulici Osady Ležáků a ulice Sládkova.

Volební okrsek č. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče trvale přihlášené v obci Radčice.

Volební okrsek č. 6
je volební místnost v budově komunitního centra Štěpánov 89, pro voliče trvale přihlášené v obci Štěpánov.

Volební okrsek č. 7
je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov čp. 26, pro voliče trvale přihlášené v obci Zbožnov.

Volební okrsek č. 8
je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko čp. 5, pro voliče trvale přihlášené v obci Skutíčko.

Volební okrsek č. 9
je volební místnost v budově obecního domu Lažany čp. 50, pro voliče trvale přihlášené v obci Lažany.

Volební okrsek č. 10
je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Skutče

Volební okrsek č. 11
je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice čp. 37, pro voliče trvale přihlášené v obci Hněvětice.

Volební okrsek č. 12
je volební místnost v budově obecního domu Lešany, pro voliče trvale přihlášené v obci Lešany.

Volební okrsek č. 13
je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34, pro voliče trvale přihlášené v obci Zhoř.

Volební okrsek č. 14
je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro voliče trvale přihlášené v obci Žďárec u Skutče

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu, nebude mu hlasování umožněno.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komici o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V případě nutnosti hlasování mimo volební místnost kontaktujte předem
p. Marcelu Peterkovou tel.: 731 557 468, případně v den voleb jednotlivé volební komise, do jejichž obvodu voliči spadají.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Marcela Peterková, referentka odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493, mobil 731 557 468,
email: marcela.peterkova@skutec.cz.

nahoru