Navigace

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Typ: ostatní
Rozhodnutím prezidenta republiky z 28. prosince 2020 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., částka 248, byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou upraveny zejména zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost o voličský průkaz zaslaný poštou nebo v elektronické podobě je možné doručit na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 1. října 2021.

Osobní podání žádosti o voličský průkaz je možné podat na Městský úřad Skuteč, nejpozději do 6. října 2021 do 16.00 hodin.

Upozorňujeme voliče, že v případě ztráty nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát, neboť tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem.

Voličské průkazy na Městském úřadě ve Skutči vydává správní odbor – matrika
a evidence obyvatel, paní Petra Šlemrová, tel.: 469 326 405.

 

Přehled volebních okrsků ve městě Skuteč.

Volební okrsek č. 1 

je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:Boženy Němcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová, Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná, Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná, Zahradní.

Volební okrsek č. 2 

je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám. 150,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích: Československé armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova, Máchova, Nádražní, Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, Vilibalda Svobody, Vítězslava Nováka, Zvěřinova, Žulová.

Volební okrsek č. 3

je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304, pro voliče trvale přihlášené v ulicích: Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves, Přibylov, Smila Flašky, Smetanova, Školní.

Volební okrsek č. 4 

je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče trvale přihlášené v ulici Osady Ležáků a Sládkova.

Volební okrsek č. 5 

je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče trvale přihlášené v obci Radčice.

Volební okrsek č. 6 

je volební místnost v budově obecního domu Štěpánov 89, pro voliče trvale přihlášené v obci Štěpánov.

Volební okrsek č. 7 

je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov čp. 26, pro voliče trvale přihlášené v obci Zbožnov.

Volební okrsek č. 8  

je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko čp. 5, pro voliče trvale přihlášené v obci Skutíčko.

Volební okrsek č. 9

je volební místnost v budově obecního domu Lažany čp. 50, pro voliče trvale přihlášené v obci Lažany.

Volební okrsek č. 10 

je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Sk.

Volební okrsek č. 11 

je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice čp. 37, pro voliče trvale přihlášené v obci Hněvětice.

Volební okrsek č. 12 

je volební místnost v budově obecního domu Lešany, pro voliče trvale přihlášené v obci Lešany.

Volební okrsek č. 13  

je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34, pro voliče trvale přihlášené v obci Zhoř.

Volební okrsek č. 14  

je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro voliče trvale přihlášené v obci Žďárec u Sk.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, prostřednictvím zaměstnanců MěÚ. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Marcela Peterková, referentka odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493, mobil 731 557 468,
email: marcela.peterkova@skutec.cz.

 

UPOZORNĚNÍ pro voliče místní části Štěpánov

Změna adresy volební místnosti  - nově v objektu čp. 89 (nová budova Komunitního centra).


Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 07:45
Autor: Matěj Zelinka