Menu
Město Skuteč

Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky z 5. dubna 2022 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., částka 44, byly 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.

Volby se uskuteční vpátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu
24. září 2022 od 8:00 do 14:00.

Volby do zastupitelstev obcí jsou upraveny zejména zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 59/2002 Sb.

Voličem je státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU, který alespoň v první den voleb má trvalý pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU
i registrovaný přechodný pobyt v obci), dále který alespoň druhého dne voleb dosáhne věku 18 let.

Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci fakticky hlasovat, jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
  • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič tak může hlasovat pouze ve svém domovském volebním okrsku (příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).

Přehled volebních okrsků ve městě Skuteč:

Volební okrsek č. 1 
je volební místnost v budově Městského úřadu Skuteč, Palackého nám. 133,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Boženy Němcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová,
Na Vlaštovce, Palackého nám., Příčná, Rubešova, Rybičkova, Sahulova, Spojovací, Strmá, Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, Větrná, Zahradní.

Volební okrsek č. 2 
je volební místnost v budově ZŠ Komenského Skuteč, Komenského nám. 150,
pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Československé armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Luční, Melicharova, Máchova, Nádražní, Obchvatová, Poršova, Sadová, Štěpánkova, Šraňk, Vilibalda Svobody, Vítězslava Nováka, Zvěřinova, Žulová.

Volební okrsek č. 3
je volební místnost v budově ZŠ Smetanova Skuteč, Smetanova 304, pro voliče trvale přihlášené v ulicích:
Bílý Kopeček, Družstevní, Havlíčkova, Nová Ves, Přibylov, Smila Flašky, Smetanova, Školní.

Volební okrsek č. 4 
je volební místnost v budově MŠ Osady Ležáků, Os. Ležáků 767, pro voliče trvale přihlášené v ulici Osady Ležáků a ulice Sládkova.

Volební okrsek č. 5
je volební místnost v budově obecního domu Radčice čp. 57, pro voliče trvale přihlášené v obci Radčice.

Volební okrsek č. 6
je volební místnost v budově obecního domu Štěpánov 89, pro voliče trvale přihlášené v obci Štěpánov.

Volební okrsek č. 7
je volební místnost v budově obecního domu Zbožnov čp. 26, pro voliče trvale přihlášené v obci Zbožnov.

Volební okrsek č. 8
je volební místnost v budově obecního domu Skutíčko čp. 5, pro voliče trvale přihlášené v obci Skutíčko.

Volební okrsek č. 9
je volební místnost v budově obecního domu Lažany čp. 50, pro voliče trvale přihlášené v obci Lažany.

Volební okrsek č. 10
je volební místnost v budově obecního domu Lhota u Skutče čp. 15,
pro voliče trvale přihlášené v obci Lhota u Skutče.

Volební okrsek č. 11
je volební místnost v budově obecního domu Hněvětice čp. 37, pro voliče trvale přihlášené v obci Hněvětice.

Volební okrsek č. 12
je volební místnost v budově obecního domu Lešany, pro voliče trvale přihlášené v obci Lešany.

Volební okrsek č. 13
je volební místnost v budově obecního domu Zhoř čp. 34, pro voliče trvale přihlášené v obci Zhoř.

Volební okrsek č. 14
je volební místnost v MŠ a ZŠ Žďárec u Skutče čp. 8, pro voliče trvale přihlášené v obci Žďárec u Skutče.

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením
o přechodném pobytu.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

V případě, že neobdržíte hlasovací lístky, obracejte se prosím na p. Marcelu Peterkovou, tel.: 731 557 468.

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve dny voleb je možné zajistit osobám se zdravotním omezením návštěvu volební komise u Vás doma. Své požadavky můžete telefonicky hlásit na tel.: 731 557 468, případně si dohodnout přímo ve volební místnosti, do které volič spádově přísluší.

Způsob hlasování – volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno – konkrétně pro město Skuteč tzn. 19 kandidátů.
Volič města Skuteč může na hlasovacím lístku označit křížkem maximálně 19 kandidátů napříč stranami nebo označit křížkem celou stranu. Tyto varianty je možné i kombinovat s tím, že přednostně volí jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl do počtu 19.

Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Marcela Peterková, referentka odboru Stavební úřad, majetek a investice, tel.: 469 326 493, mobil: 731 557 468,
e-mail: marcela.peterkova@skutec.cz.

Datum vložení: 4. 8. 2022 7:47
Datum poslední aktualizace: 4. 8. 2022 7:47
Autor: Matěj Zelinka
nahoru